Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА „СУБАРУПАРТС” ЕООД ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛ

 

Настоящите Общи условия са изготвени от “СУБАРУПАРТС” ЕООД с ЕИК 202793534 със седалише на управление: гр. София, бул. “Ломско шосе” № 261

I.    Общи положения

 

1.  С настоящите Общи условия за извършване на ремонт на автомобил (наричани по-нататък за краткост Общи условия) се уреждат взаимоотношенията между „СУБАРУПАРТС” ЕООД (наричано по-долу за краткост СУБАРУПАРТС) и съответния КЛИЕНТ, възлагащ ремонт на автомобил в сервиз на “СУБАРУПАРТС” ЕООД.

2.  По смисъла на настоящите Общи условия КЛИЕНТ е всяко физическо и/или юридическо лице (или търговец по смисъла на ТЗ), възложило на СУБАРУПАРТСремонт на МПС съгласно надлежно подписана Поръчка за ремонт на МПС.

3.  По смисъла на настоящите Общи условия „ремонт” е всяка сервизно-ремонтна дейност, при която се влага труд и се извършва диагностика и/или подмяна на резервни части, детайли, агрегати, възли, материали и/или консумативи по автомобила.

3А. При желание на КЛИЕНТА да остави автомобила си за продаване на СУБАРУПАРТС с негово посредничество и съдействие се прилагат следните точки: т.4, 5, 6, 7,7.1., 12,13,14,46.

3.1. По смисъла на тази точка КЛИЕНТА дължи такса за паркинг определена в ценоразписа на СУБАРУПАРТС. Клиента се задължава да заплати предварително поне една месечна такса.

3.2. По време на престоя на автомобила КЛИЕНТА е длъжен да поддържа документите на автомобила изрядни, в т.ч. гражданска отговорност и винетка.

3.3. КЛИЕНТА е длъжен периодично да зарежда автомобила си с гориво.

3.4. СУБАРУПАРТС не носи никаква отговорност за повреди, вреди или всякакъв вид материални и технически щети причинени от всякакъв вид външни фактори, които не са под контрола на СУБАРУПАРТС по време на престоя на автомобила на неговата територия.  

4.  По смисъла на настоящите Общи условия „автомобил” е моторно-превозно средство, собственост на КЛИЕНТА или предоставен му за ползване на друго договорно или правно основание, в т.ч. и мотоциклет.

5. Субарупартс осигурява публичност, достъпност и актуалност на действащите Общи условия за извършване на ремонт на автомобил на своята Интернет страница, находяща се на адрес htpp://www.sti.bg/obshti-uslovia, както и копие от Общите условия във всеки свой собствен търговско-сервизен комплекс.

ІІ. Приемане на автомобила. Възлагане на ремонта

 

6.  Автомобилът се предава на СУБАРУПАРТС за извършване на възложения от КЛИЕНТА ремонт по съответната Поръчка чрез подписан от представители на двете страни Контролен лист за директно приемане, като в него задължително се посочват: автомобила и състоянието му към момента на предаването.

 7. Подписването на Поръчка за ремонт от КЛИЕНТА означава, че КЛИЕНТЪТ е запознат и се съгласява напълно и без възражения с настоящите Общи условия. С цел избягване на противоречия – КЛИЕНТЪТ полага задължително подписа си и под изричен текст в самата Поръчка, с който удостоверява, че е запознат, приема и се съгласява с настоящите Общи условия.

   7.1. С подписването на Поръчка за ремонт КЛИЕНТЪТ предоставя идентификационни данни за себе си или съответно за своя представител и данни за контракт (напр. имена, ЕГН, адрес, телефон, електронна поща), данни за автомобила, които данни могат да представляват „лични данни“ съгласно член 4, точка 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) („Регламента“). КЛИЕНТЪТ е информиран, че СУБАРУПАРТС (в качеството му на администратор на лични данни) ще съхранява, обработва и използва тези лични данни във връзка и с цел изпълнението на Поръчката и ще ги предоставя и/или разкрива, когато това се изисква по закон, или при необходимост, на трети лица – напр. държавни и общински органи, институции и ведомства, при спазване разпоредбите на действащото българско законодателство и Регламента. КЛИЕНТЪТ е запознат с Политиката за поверителност на данните на дружествата от групата наСУБАРУПАРТС“ ЕООД, публикувана на уебсайта  и е уведомен за правото си да поиска разпечатано копие от нея от СУБАРУПАРТС.

8.  Във връзка с възлагането и изпълнението на ремонта КЛИЕНТЪТ и СУБАРУПАРТСсе съгласяват да определят свои представители, чиито данни за контакт се изписват надлежно в Поръчката, като за СУБАРУПАРТС това са лицата, заемащи по трудово правоотношение длъжността „Приемчик” в съответния сервиз на СУБАРУПАРТС, а за КЛИЕНТА лично от негова страна, от представляващия юридическото лице по закон, или от упълномощен представител на КЛИЕНТА с право да възлага на СУБАРУПАРТСизвършването на ремонтни дейности, или от други лица, имащи правото да управляват автомобила на КЛИЕНТА, предоставен за ремонт.

9.  В допълнение към условията по т.8 всяко лице, което управлява автомобил, който се предоставя за ремонт и/или е приносител на документите по т.13 от настоящите Общи условия, се счита за лице, упълномощено да възлага извършването на ремонтни дейности, като СУБАРУПАРТС не носи отговорност в случай, че то не е надлежно упълномощено за това от съответния КЛИЕНТ.

10.  Всяка Поръчка, която се подписва най-малко в 2 (два) еднообразни екземпляра между СУБАРУПАРТС и КЛИЕНТ за ремонт на автомобил, представлява договор между страните, който ги обвързва с всички права и задължения по настоящите Общи условия и приложимото българско законодателство. След подписването на Поръчката – един екземпляр от същата се връчва на КЛИЕНТА.

11. На лицевата страна на всяка Поръчка се посочват задължително: датата на възлагане на ремонта, данни за КЛИЕНТА (вкл. за контакт), индивидуализиране на автомобила, конкретните оплаквания, резултатите от диагностиката, ремонтните дейности, прогнозния срок за тяхното извършване и мястото на приемане и предаване на автомобила след извършване на ремонта.

12. КЛИЕНТЪТ е длъжен да предаде автомобила само с аксесоарите и/или уредите, фиксирани към автомобила. Всички останали предмети, лични вещи и/или ценности, детски столчета и други, намиращи се в автомобила, следва да бъдат прибрани от КЛИЕНТА преди предаването на автомобила в сервиза, в противен случай СУБАРУПАРТС не носи отговорност при евентуални претенции, предявени от КЛИЕНТА във връзка с това.

13. КЛИЕНТЪТ се задължава да предаде на СУБАРУПАРТС контактен ключ на автомобила, необходимата техническа документация, съпътстваща автомобила, свидетелство за регистрация на автомобила част II, застраховка „Гражданска отговорност” и талон за извършен контролен технически преглед /тест драйв/ във връзка с възложения ремонт, които се отбелязват в Поръчката.

14. КЛИЕНТЪТ се задължава да предаде автомобила измит, в противен случай СУБАРУПАРТС не носи отговорност за възникнали повреди по боята на автомобила и/или други повреди свързани повреди по купето на автомобила.

 

ІІІ. Извършване на ремонта. Допълнително възложени работи. Необходимост от допълнителни работи

 

15. Необходимите резервни части, детайли, агрегати, възли, консумативи и материали за изпълнение на възложените ремонтни дейности се доставят от СУБАРУПАРТС за сметка на КЛИЕНТА.

16. При необходимост, по негова преценка и без съгласието на КЛИЕНТА СУБАРУПАРТС има право да използва подизпълнители при извършването на възложените ремонтни дейности.  Във всеки случай, когато подизпълнител обработва лични данни на КЛИЕНТА от името на СУБАРУПАРТС, търговското дружество ще гарантира, че подизпълнителят ще спазва стриктно разпоредбите на действащото българско законодателство относно защита на личните данни и Регламента, инструкциите на СУБАРУПАРТС и поетите договорни ангажименти в тази връзка.

17. СУБАРУПАРТС извършва възложения му ремонт в необходимия за това технологичен срок съгласно техническите норми на производителя на автомобила за съответния вид ремонт, при условие че при възлагането на ремонта разполага с всички необходими резервни части.

18. В случай че към датата на възлагане на ремонта СУБАРУПАРТС не разполага с наличности на необходимите резервни части, необходими за извършване на ремонта прогнозният срок за извършването му се удължава с времето, необходимо за доставка (в т.ч. и за митническо освобождаване) на съответните части.

19. СУБАРУПАРТС има право по време на ремонта до приключването му да ползва автомобила за пътни изпитания (тестови пътувания) във връзка с възложения ремонт, като не носи никаква отговорност за причинени технически или материални щети по автомобила, причинени от форсмажорни обстоятелства и външни фактори, които не са под контрола на физическото лице управлявало клиентския автомобил.

20. За периода на извършване на ремонта СУБАРУПАРТС няма задължение да предоставя на КЛИЕНТА заместващ автомобил за временно ползване. КЛИЕНТЪТ няма право да отправя каквито и да било претенции пред СУБАРУПАРТС за възстановяване на разходи по наемане на заместващ автомобил по време на срока на ремонта и във връзка със същия.

21. Ако в процеса на извършване на възложения ремонт СУБАРУПАРТС констатира нужда от извършване на допълнителни ремонтни дейности и/или подмяна на повредени части, които не са били отразени в съответната подписана Поръчка –СУБАРУПАРТС следва да уведоми КЛИЕНТА за това и за вида и стойността на допълнителните необходими сервизни дейности. В този случай КЛИЕНТЪТ може да откаже извършването на допълнителните ремонтни дейности на своя отговорност, което удостоверява лично с подписа си в Поръчката, но не по-късно от 3 (три) дни от уведомлението. В случай че КЛИЕНТЪТ потвърди съгласието си за извършване на допълнителните ремонтни работи, като потвърждението му се счита за валидно и когато е направено в устна форма (чрез телефон) и е отразено в Поръчката – допълнителните работи, отразени в Поръчката, се заплащат от КЛИЕНТА по ценовата листа на СУБАРУПАРТС, валидна към момента на извършване на съответните работи.

22. Условията по т.21 се прилагат и в случаите, когато в процеса на извършване на възложения ремонт СУБАРУПАРТС констатира и прецени необходимостта от извършване на допълнителни ремонтни дейности, без които автомобила няма да е технически изправен и годен за пускане в експлоатация. В този случай СУБАРУПАРТС изисква изричното писмено съгласие на КЛИЕНТА, като го уведомява предварително за вида и стойността на тези допълнителни ремонтни дейности и/или подмяната на повредените части. В случай че КЛИЕНТЪТ откаже да даде съгласието си за извършването на необходимите и полезни работи с оглед безопасността и нормалната експлоатация на автомобила, което противоречи на закона –СУБАРУПАРТС ще продължи извършването на тази работа при хипотезата на водене на чужда работа без поръчка (без пълномощие) с произтичащите от това правни последици. 

23. КЛИЕНТЪТ се задължава при отправена покана от страна на СУБАРУПАРТС да се яви във възможно най-кратък срок, но не по-дълъг от 2 (два) дни в сервизната му база за съгласуване на допълнително възникналите въпроси по ремонта на автомобила.

 

ІV. Цена. Начин на плащане

 

     24. СУБАРУПАРТС извършва възложения ремонт (в т.ч. и допълнително възложените работи съгласно т.21 и т.22) срещу заплащане от КЛИЕНТА, по цени за вложения труд, определени съгласно действащите към момента на ремонта почасови тарифи на СУБАРУПАРТС, и за вложени резервни части (агрегати, възли, детайли) и материали (консумативи), определени съгласно цени на дребно на резервните части съгласно ценоразписа на СУБАРУПАРТС валиден към момента на приключване на ремонтните дейности. СУБАРУПАРТС издава фактура и/или ремонтна карта на клиента за плащане в деня на приключване на възложения ремонт.

25. КЛИЕНТЪТ се задължава да заплати на СУБАРУПАРТС стойността на ремонта, включваща посочените в т.21 и т.22 компоненти, срещу издадена от СУБАРУПАРТСфактура и/или ремонтна карта и в срока по т.24. Плащането на цялата фактурирана стойност на ремонта, както и на всички суми дължими от КЛИЕНТА към СУБАРУПАРТС от друг сключен между тях договор (споразумение), е задължително условие за получаване на автомобила.

26. КЛИЕНТЪТ извършва дължимите плащания в лева, в брой на касата наСУБАРУПАРТС, или по посочените в издадената от СУБАРУПАРТС фактура банкови сметки в деня на получаване на автомобила.

27. КЛИЕНТЪТ няма право да оспорва цената (стойността) на ремонта.

28. Когато при приемане на автомобила и възлагане на ремонта прогнозната стойност надвишава 1 000 (хиляда) лева с ДДС, КЛИЕНТЪТ се задължава да заплати на СУБАРУПАРТС авансово част от прогнозната стойност в размер на 50% (петдесет процента) от същата, посочена в съответната Поръчка към датата на подписването й. КЛИЕНТЪТ извършва дължимото авансово плащане срещу предварително издадена проформа фактура , в деня на приемане на автомобила. След получаване на плащането СУБАРУПАРТС издава и представя на КЛИЕНТА фактура (оригинал) за същата сума и на същото основание. Извършването на авансовото плащане е условие за започване на ремонта (респ. за поръчка на необходимите неналични в склада резервни части), като срокът за извършването му започва да тече от датата, следваща датата на авансовото плащане – при налични в склада резервни части, а при хипотезата по т.18 – се удължава с времето, необходимо за доставката на неналични резервни части..

29. При забава за плащане в сроковете по т.24 и т.28, КЛИЕНТЪТ дължи на СУБАРУПАРТС неустойка в размер на 0.5% (нула цяло и пет десети процента) върху размера на дължимата сума за всеки просрочен ден до окончателното издължаване на сумата.

30. КЛИЕНТЪТ е длъжен да спазва стриктно условията и сроковете за плащане, като страните се съгласяват, че всички плащания на КЛИЕНТА към СУБАРУПАРТС при условията на подписаната Поръчка и настоящите Общи условия са безусловни и не подлежат на прихващане, опрощаване, отсрочване или разсрочване поради каквато и да било причина, освен ако страните не са подписали изрично писмено споразумение за това.

31. КЛИЕНТЪТ се задължава да погасява паричните си задължения към СУБАРУПАРТС в следната последователност: неустойки, лихви за забава, такса във връзка със съхранението на автомобила и разходи за извършването на ремонтните дейности.

 

 

V. Приключване на ремонта. Получаване на автомобила.

 

32. СУБАРУПАРТС уведомява КЛИЕНТА за датата и часа на получаване на ремонтирания автомобил, като КЛИЕНТЪТ е длъжен в така определените дата и час да получи автомобила, като преди това изпълни задължението си по т.25.

33. При получаването на автомобила след извършването на възложения ремонт представителите на страните вписват в съответната Поръчка своите констатации относно изпълнението на възложените ремонтни дейности, като при липса на забележки от страна на КЛИЕНТА се счита, че извършеният ремонт е приет без възражения от негова страна.

34. В случай че КЛИЕНТЪТ не изпълни задълженията си по т.32, освен неустойката по т.29 същият дължи на СУБАРУПАРТС обезщетение за престоя на автомобила в сервизната база на СУБАРУПАРТС в размер на 30,00 (тридесет) лева с ДДС за всеки ден престой на автомобила след датата на приключване на ремонта. Визираната по предходното изречение хипотеза се прилага и в случаите при неизпълнение на задължението за авансово плащане. В случаите по предходните изречения СУБАРУПАРТС може да съхрани автомобила до получаването от КЛИЕНТА и по друг подходящ начин, като всички разходи и рискове, свързани с това съхранение, са изцяло за сметка на КЛИЕНТА.

35. Автомобилът се предава задължително само на приносителя на оригиналния екземпляр от подписаната Поръчка, връчен на КЛИЕНТА по реда на т.10.

36. При получаването на автомобила КЛИЕНТЪТ получава обратно всички документи и принадлежности, описани по реда на т.13.

 

VІ. Гаранции. Условия на гаранционната отговорност за извършения ремонт.

37. СУБАРУПАРТС гарантира качеството на извършените ремонтни дейности – вложен труд и вложени материали и части, но не носи отговорност за повредени и/или износени части.

38. КЛИЕНТЪТ се задължава да експлоатира автомобила строго спазвайки изискванията на завода производител, посочени в Ръководството за експлоатация.

39. КЛИЕНТЪТ може да получи обратно сменените резервни части, ако предварително е заявил това при подписването на Поръчката. В противен случай сменените резервни части не подлежат на връщане.

 

VІІ. Обезпечения

 

40. За обезпечаване на всички вземания на СУБАРУПАРТС, произтичащи от възложен съгласно подписана Поръчка и при настоящите Общи условия ремонт на автомобил, КЛИЕНТЪТ учредява залог върху предоставения за ремонт автомобил, като за целта предава същият на СУБАРУПАРТС до окончателното погасяване на паричните си задължения.

41. СУБАРУПАРТС има право да се удовлетвори предпочтително без съдебна намеса от стойността на заложеното имущество относно всички свои вземания, произтичащи от възложения и приключен ремонт.

42. СУБАРУПАРТС може без допълнително уведомление до КЛИЕНТА да упражни право на задържане върху предадения му автомобил след приключване на ремонта и до пълното удовлетворяване на всички свои вземания от КЛИЕНТА или от друг сключен между тях договор (споразумение) съгласно действащите императивни норми на българското законодателство.

42А. СУБАРУПАРТС има право да задържи предадения му от КЛИЕНТА автомобил след приключване на ремонта и до пълното заплащане от страна на КЛИЕНТА на изискуеми и падежирали парични задължения на последния, произтичащи от сключен/и между КЛИЕНТА и СУБАРУПАРТС.

VІІІ. Други условия

 

43. Всички уведомления между СУБАРУПАРТС и КЛИЕНТА ще се смятат за надлежни и валидни, ако са изпратени чрез поща, куриер, факс или електронна поща, а в определени случаи съгласно настоящите Общи условия –  и по телефон, на адресите и данните за контакт, посочени в съответната Поръчка. Всяка от страните е длъжна да уведоми своевременно (но не по-късно от 3 дни) другата страна за настъпила промяна в така посочените данни за контакт, в противен случай изпратените известия ще се считат получени от страната, до която са адресирани и ще пораждат правните последици, свързани с получаването.

44. В случай, че КЛИЕНТЪТ има желание да получава от СУБАРУПАРТС търговски съобщения, бюлетини, списания, информация относно сервизната дейност и/или с другите дейности на групата наСУБАРУПАРТС“ ЕООД, КЛИЕНТЪТ може да попълни декларация съгласие за директен маркетинг при подписване на ПОРЪЧКАТА или да попълни формата за абонамент на уебсайт: sti.bg по всяко време след подписване на ПОРЪЧКАТА.

45.Споровете между страните по съответната Поръчка и по настоящите Общи условия за ремонт на автомобил, включително споровете, породени или отнасящи се до тълкуването, недействителността, изпълнението или неизпълнението, както и споровете за попълване на празноти или приспособяването на отделни клаузи или на условията в цялост към нововъзникнали обстоятелства, следва да бъдат решавани чрез непосредствени преговори и постигане на споразумение. В противен случай при непостигане на съгласие – на основание чл.117 от ГПК всички спорове следва да бъдат отнасяни за разрешаване по съдебен ред пред родовокомпетентния съд със седалище в гр. София.

46. При прилагането и тълкуването на настоящите Общи условия се прилага българското законодателство. Ако някое от условията бъде обявено за недействително – не влече недействителност на останалите условия или на настоящите Общи условия в цялост, като в този случай съответната недействителна клауза се заменя по право от приложимата императивна норма на действащото българско законодателство.

46А. Разпоредбите на т.27, 28, 29 от настоящите Общи условия се прилагат и в случаите на осъществена доставка и продажба на резервни части, заявени и получени от КЛИЕНТА, за които СУБАРУПАРТС е издало фактура.

47. СУБАРУПАРТС не носи отговорност за щети по автомобила причинени от пожар, кражба или други видове злонамерена дейност и/или форсмажорни обстоятелства.

  

Настоящите Общи условия са утвърдени от Управителя на “ СУБАРУПАРТС” ЕООД и са в сила, считано от 03.01.2024.                                                       

                                                                       ……………………………………………………

                                                                        /Управител на „СУБАРУПАРТС ”ЕООД/

Заявка за ремонт